Lista aktualności Lista aktualności

Lasy prywatne - informacje dla powiatów

Rozpoczyna się piąta edycja naboru wniosków na dofinansowanie uproszczonych planów urządzenia lasu (UPUL). Lasy Państwowe udzieliły na ten cel już blisko 10 mln zł wsparcia.

Zarządzenie Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, otwierające nowe rozdanie środków na dofinansowanie planów zostało właśnie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej. Od tego momentu aż do końca września powiaty zainteresowane wykonaniem planów mogą składać wnioski o dotacje. Wśród pięciu załączników towarzyszących zarządzeniu nr 37 z 26 czerwca 2020 r. jest m.in. wzór wniosku i wytyczne do sporządzania UPUL.

Doświadczenia czterech poprzednich kampanii dofinansowania spowodowały, że począwszy od tego roku zmieniają się nieco reguły przyznawania środków. Najważniejsze zmiany to wprowadzenie limitu dofinansowania, który nie może przekroczyć 50 proc. kosztów wykonania UPUL oraz większy nacisk na poprawność wykonania planów. Lena Wyderkowska z Wydziału Urządzania Lasu DGLP, która od początku nadzoruje program finansowania planów wyjaśnia:

– Zarówno w części terenowej, jak i podczas kontroli materiałów pochodzących z baz danych powiaty mogą liczyć na wsparcie ze strony Lasów Państwowych. Nowe zarządzenie przewiduje udział przedstawicieli nadleśnictw i Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych w składach komisji. Angażujemy się w kontrole, aby jeszcze bardziej podnieść wiarygodność uproszczonych planów urządzenia.

Ze środków funduszu leśnego, którymi dysponują Lasy Państwowe corocznie korzysta około 40 powiatów. Choć dotacje przyznane w ubiegłym roku nie zostały jeszcze w pełni rozliczone, to już teraz można powiedzieć, że od 2017 r. LP udzieliły dofinansowania na blisko 10 mln zł, dzięki czemu udało się wykonać plany dla blisko 450 tys. ha lasów prywatnych. To 1/4 lasów tej formy własności w Polsce.

– W Polsce gospodarkę leśną słusznie kojarzy się z Lasami Państwowymi, gdyż w naszym zarządzie pozostaje 77 procent polskich lasów. Ale nie zapominajmy, że gospodarkę leśną prowadzą też miliony indywidualnych rodzin. 10 milionów  złotych z funduszu leśnego to w istocie wsparcie dla nich. By mogły gospodarować z korzyścią dla siebie i bez uszczerbku dla leśnej przyrody – mówi Andrzej Konieczny, dyrektor generalny LP.

Pozytywny wpływ czteroletniej kampanii wspierania starostw pokazują dane Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej. O ile na koniec 2016 r. bez jakiejkolwiek dokumentacji urządzeniowej pozostawało 18,9 proc. lasów prywatnych, to na koniec 2018 r. odsetek ten stopniał do zaledwie 11,7 proc.

Efektem jest też podniesienie jakości dokumentacji urządzeniowej. Umowy z powiatami przewidują, że uproszczone plany powstaną zgodnie z jednolitym standardem. To bardzo istotne, m.in. dlatego, że dane z UPUL zasilają Bank Danych o Lasach. Dzięki standaryzacji użytkownicy tego portalu uzyskują wiarygodne dane na temat lasów wszystkich form własności.