Zasoby leśne

W drzewostanach Nadleśnictwa Strzałowo dominują gatunki iglaste, które zajmują łącznie 89,24% powierzchni nadleśnictwa.

Hodowla lasu

Hodowla lasu ma na celu zapewnienie ciągłości istnienia lasu przy jednoczesnym wykorzystaniu gospodarczym części biomasy - drewna.

Ochrona lasu

Lasy nadleśnictwa Strzałowo chronione są przede wszystkim przed szkodami od zwierzyny oraz szkodliwą działalnością owadów, m.in. kornika drukarza.

Łowiectwo

Gospodarka łowiecka na terenie nadleśnictwa realizowana jest na podstawie wieloletniego oraz rocznych łowieckich planów hodowlanych.

Ochrona przyrody

Rezerwat przyrody – w myśl Ustawy o ochronie przyrody obejmuje obszary zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym, ekosystemy, ostoje i siedliska przyrodnicze, a także siedliska roślin, siedliska zwierząt i siedliska grzybów oraz twory i składniki przyrody nieożywionej, wyróżniające się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, kulturowymi lub walorami krajobrazowymi.

Certyfikaty

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Olsztynie, a więc i nasze nadleśnictwo posiada certyfikat Forest Stewardship Council® (FSC® C002316), co jest gwarancją prowadzenia odpowiedzialnej gospodarki leśnej.

Asset Publisher Asset Publisher

Zurück

Rybołów - podniebny bohater

Rybołów - podniebny bohater

Kilka dni temu na terenie Nadleśnictwa Strzałowo przy dwóch gniazdach rybołowa zamontowano fotopułapki umożliwiające monitorowanie gatunku.

Urządzenia zamontowano przed przylotem ptaków i zasiedleniem przez nie gniazd w miejscach ich potencjalnego bytowania. Monitoring posłuży określeniu aktywności rybołowów oraz umożliwi obserwację lęgu nowego pokolenia.

Rybołów (Pandion haliaetus) jest gatunkiem objętym ochroną ścisłą i wymaga ochrony czynnej. Obecnie w Polsce jest bardzo nielicznym gatunkiem z tendencja spadkową populacji i jest jednym z najrzadszych lęgowych ptaków szponiastych w Polsce.

Od dnia zamontowania "szklanych oczu" stwierdziliśmy ogromny sukces, bowiem nasze rybołowy przyleciały na wytypowane przez nas gniazda. Niecałe szczęść dni od dnia zamontowania fotopułapek na obu gniazdach pokazały się rybołowy. Początkowo pojedyncze osobniki, jednak po trzech dniach pojawili się  ich partnerzy. Osiągnęliśmy więc sukces - w obu gniazdach pojawiły się ptaki. Z niecierpliwością czekamy na rozwój sytuacji.

Wspólnie z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Olsztynie, Komitetem Ochrony Orłów przy współpracy z Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych będziemy monitorować pobyt rybołowów, ich rozwój. Oczekujemy na sukces lęgowy, który pozwoli zaobrączkować młode ptaki oraz dokonać ich pomiarów, tj. wielkości, ilości, wagi, przebytej trasy itp. W przyszłości pozwolić to może na określenie idealnych warunków do rozmnażania się tego gatunku.