Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zarządzenia i decyzje

 

Zarządzenia w 2021 r.

 

Zarządzenie nr 28/2021 z dnia 18.08.2021 r.

W sprawie sposobu przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w 2021 r.

 

Zarządzenie nr 27/2021 z dnia 18.08.2021 r.

W sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej na rok 2021.

 

Zarządzenie nr 26/2021 z dnia 12.08.2021 r.

W sprawie wprowadzenia procedur postępowania z dokumentami po wejściu w system Elektronicznego Zarządzenia Dokumentacją.

 

Zarządzenie nr 25/2021 z dnia 12.08.2021 r.

W sprawie powołania w Nadleśnictwie Strzałowo: koordynatora systemu EZD, koordynatora czynności kancelaryjnych systemu EZD, administratora systemu EZD, członków zespołu wsparcia systemu EZD.

 

Zarządzenie nr 24/2021 z dnia 12.08.2021 r.

W sprawie wprowadzenia systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją jako podstawowego systemu kancelaryjnego, dokumentującego przebieg załatwiania spraw i rozstrzygania spraw w biurze Nadleśnictwa Strzałowo oraz w sprawie zasad postępowania z dokumentacją i wykonywania czynności kancelaryjnych w systemie elektronicznego zarządzania dokumentacją, w biurze Nadleśnictwa Strzałowo.

 

Zarządzenie nr 23/2021 z dnia 05.08.2021 r.

W sprawie wprowadzenia cennika detalicznego na drewno.

 

Zarządzenie nr 22/2021 z dnia 29.07.2021 r.

W sprawie procedury rozpatrywania spraw związanych ze zgłaszaniem przez pracowników zniszczenia/uszkodzenia/przedwczesnego zużycia środka ochrony indywidualnej, odzieży roboczej/ochronnej lub obuwia roboczego/ochronnego.

 

Decyzje w 2021 r.

Decyzja nr 18/2021 z dnia 18.08.2021 r.

W sprawie powołania Komisji Przetargowej ds. zamówienia publicznego pod nazwą "Budowa drogi leśnej - dojazdu pożarowego nr 37 w Nadleśnictwie Strzałowo.

Decyzja nr 17/2021 z dnia 17.08.2021 r.

W sprawie powołania i funkcjonowania lasów o szczególnych walorach przyrodniczych - HCVF (High Conservation Value Forests) oraz ekosostemów referencyjnych w Nadleśnictwie Strzałowo.

 

Decyzja nr 16/2021 z dnia 16.08.2021 r.

W sprawie powołania Komisji Przetargowej ds. zamówienia publicznego pod nazwą "Dostawa kruszyw do utrzymania dróg leśnych w 2021 r."

 

Decyzja nr 15/2021 z dnia 05.07.2021 r.

W sprawie powołania Komisji ds. podziału nagród, awansów oraz regulacji prac.

 

Decyzja nr 14/2021 z dnia 17.05.2021 r.

W sprawie wprowadzenia cennika na tusze zwierzyny łownej przeznaczonej na użytek własny oraz w Punkcie Sprzedaży Bezpośredniej pozyskanej na terenie Nadleśnictwa Strzałowo.

 

Decyzja nr 13/2021 z dnia 17.05.2021 r.

W sprawie połowania komisji oceny wstępnej, oceny prawidłowości odstrzału oraz wyceny medalowej trofeum.

 

Decyzja nr 12/2021 z dnia 12.05.2021 r.

W sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z obszarów objętych programem "Zanocuj w lesie".